Stoughton Boys XC vs Foxboro Boys XC

Stoughton Girls XC vs Foxboro Girls XC

Stoughton Boys XC vs North Attleboro Boys XC

Stoughton Girls XC vs North Attleboro Girls XC

Stoughton Boys XC vs Sharon Boys XC

Stoughton Girls XC vs Sharon Girls XC

Stoughton Boys XC vs Canton Boys XC

Stoughton Girls XC vs Canton Girls XC

Stoughton Boys XC vs North Attleboro Boys XC

Stoughton Girls XC vs North Attleboro Girls XC